یادداشت های باتری

نکاتی در مورد دفع باتری
    
در ارتباط با فروش باتری یا تحویل دستگاه های حاوی باتری، ما موظفیم شما را از موارد زیر مطلع کنیم:
به عنوان یک کاربر نهایی، شما از نظر قانونی موظف به بازگرداندن باتری های استفاده شده هستید. شما می توانید باتری های استفاده شده را که ما حمل می کنیم یا به عنوان باتری های جدید در محدوده ما حمل می کنیم، به صورت رایگان به انبار اعزام ما (ادرس اعزام) بازگردانید. نمادهای به تصویر کشیده شده بر روی باتری ها دارای معانی زیر هستند:
نماد سطل زباله متقاطع به این معنی است که باتری نباید با زباله های خانگی دفع شود.
Pb = باتری حاوی بیش از 0.004 درصد سرب با جرم است
Cd = باتری حاوی بیش از 0.002 درصد کادمیوم بر اساس جرم است
Hg = باتری حاوی بیش از 0.0005 درصد جیوه با جرم است.


لطفا اطلاعات بالا را در نظر داشته باشید.